Street in Nizhny Novgorod

600x700 mm, oil on canvas, №1447